Twan Jütte

Stedenbouw Erfgoed Architectuur

Gebouwen en gebieden zijn het werkterrein van ons bureau. Stedenbouw, erfgoed en architectuur zijn voor ons samenhangende vakgebieden. De kwaliteit van de gebouwen en gebieden staat bij ons centraal. Dit is de grondslag voor onze visies en plannen, maar ook voor onze randvoorwaarden en welstandsbeleid. Voor elke opgave zoeken wij in samenspraak met onze opdrachtgevers naar oplossingen, die recht doen aan hun context. Goed luisteren en de juiste vragen stellen zijn daarbij van groot belang. Zo zijn wij in staat op ieder schaalniveau tot goede randvoorwaarden en ontwerpen te komen.

Op flexibele wijze zoeken naar tastbare oplossingen voor de vaak veelomvattende uitdagingen van architectuur en stedenbouw is onze ambitie. Onze opdrachtgevers zijn overheden, particulieren en marktpartijen. Wij hebben een praktische benadering, waarin aan de hand van inzicht en discussie met opdrachtgevers en belanghebbenden gezocht wordt naar kwaliteiten en mogelijkheden. Proces en inhoud zijn daarbij onlosmakelijk verbonden. Aan de hand van voorbeelden en schetsen laten wij zien welke invloed randvoorwaarden en beslissingen hebben. Waar nodig schetsen wij alternatieven. Een interdisciplinaire aanpak zorgt ervoor, dat projecten op elk schaalniveau tot hun recht komen. Dit geldt voor het opstellen van een visie of het schrijven van richtlijnen voor beeldkwaliteit of de ontwikkeling van een locatie, maar is net zo goed van toepassing bij het ontwerpen van een gebouw in overleg de gebruikers. Door gezamenlijk van te voren de uitgangspunten te bepalen en iedereen bij het proces te betrekken, zorgen wij voor een breed gedragen het eindresultaat.hof van vreeburch

Stedenbouw

Stedenbouw is een samenspel tussen gebouwen en gebieden, waarin functies en sferen plaats krijgen. De basis voor een visie of ontwerp is het onderzoeken van de mogelijkheden om locatie en programma beide tot hun recht te laten komen. Wij zoeken daarbij naar logische samenhang en meerwaarde voor de omgeving in landschappelijke structuren, openbare ruimte, verkavelingsprincipes, hoofdvorm van de bebouwing en uitganspunten voor architectuur. Aan de hand van deze trefwoorden zoeken wij op elk schaalniveau naar oplossingen en mogelijkheden. Aandacht voor een goede vormgeving, samenwerking met alle betrokkenen en een praktische invullng van de opgave staan bij de uitwerking voorop. Afhankelijk van de vraag vertalen wij de opgave in een stedenbouwkundig ontwerp, ruimtelijk randvoorwaarden, beeldkwaliteitplan, bestemmingsplan of ontwikkelingsvisie.


hof van vreeburch

Hof van Vreeburch, De Lier

Aan de rand van het kassengebied bij De Lier ligt Hof van Vreeburch. In opdracht van de gemeente Westland maakten wij een stedenbouwkundig ontwerp voor een woonbuurt, die in sfeer aansluit op de bestaande tuinderslinten. Hierbij is gekozen voor een kleinschalige buurt met een vriendelijk karakter. Het plan bevat rijwoningen van verschillende maten, tweekappers en enkele vrijstaande woningen aan overzichtelijke straten. Bijzonder zijn de kleinschalige appartementengebouwen van drie lagen met kap, die met een kleine verdraaiïng en een gevariëerde architectuur de koppeling met de tuinderslaan markeren. Bij het opstellen van het plan is aandacht geschonken aan de fasering, waarmee ontwikkeling in bescheiden stappen mogelijk is.ameide ameide ameide

Herontwikkeling Ranks Meelfabriek, Ameide

De meelfabriek in het beschermd gezicht van Ameide is al een aantal jaar buiten gebruik. Voor deze locatie wordt gedacht aan woningbouw. Om de herontwikkeliong in goede banen te leiden hebben wij voor de gemeente een analyse gemaakt van de omgeving en de cultuurhistorische waarden gewogen. Gekozen is in te zetten op aanheling van de structuur van het oude centrum. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek zijn invullingsmogelijkheden geschetst, die zijn vertaald in stedenbouwkundige en architectonsiche randvoorwaarden. Met deze randvoorwaarden kan de gemeente in overleg met initiatiefnemers het plan in goede banen leiden.kering haringvliet

Erfgoed


Erfgoed is een wezenlijk onderdeel van de identiteit van een streek, stad of dorp. Het bestaat niet alleen uit monumenten en beeldbepalende panden maar ook uit landschappelijke patronen en stedenbouwkundige structuren. Met onze kennis van de ruimtelijke ontwikkeling brengen wij op samenhangende wijze in beeld welke cultuurhistorische waarden gebouwen en gebieden hebben. Met de kennis van deze waarden is het beter mogelijk de afweging te maken wat het behouden waard is en waar mogelijkheden voor ontwikkelingen te vinden zijn. Hiermee is het mogleijk stedenbouwkundige architectonische ontwerpen te maken die niet worden gehinderd door de historie van een locatie, maar daar juist hun identiteit aan ontlenen.
Onderzoek naar erfgoed vertalen wij onder meer in kaarten, ruimtelijke visies, stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden, welstandsbeleid, beeldkwaliteitplannen en ruimtelijke visies. Voorbeelden zijn het beeldkwaliteitsplan Zaan en Dijk, Visie Westzaan, de beschermde gezichten van de Haarlemmermeer, het beleidskader polder Achthoven en Boterhuispolder van Leiderdorp, het beleidskader behoud agrarisch erfgoed Reeuwijk en de polderkaarten voor Midden-Delfand.rijkswaterstaat mijnsheerenland vis- en spuisluis gevelingendam

Cultuurhistorische waardering kunstwerken Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft Bureau Waardenburg uit Culemborg in samenwerking met IPV Delft en Twan Jütte Stedenbouw Architectuur uit Delft opdracht gegeven alle na 1965 gebouwde kunstwerken in beheer van de organisatie te beoordelen op hun ecologische en cultuurhistorische waarde. Met IPV hebben wij in totaal zo`n 4000 kunstwerken in beeld gebracht en gewaardeerd. Verder hebben we aan de hand van veldwerk, interviews en literatuuronderzoek de ontwikkelingen in een historische context geplaatst. Het in kaart brengen van de waarde van bruggen, sluizen, tunnels en viaducten zorgt ervoor dat Rijkswaterstaat in de toekomst bij het onderhoud van de kunstwerken rekening kan houden met de ecologische of cultuurhistorische waarde van het object.hilversum oost hilversum noordwestelijk villagebied

Beschermde gezichten Hilversum

Voor de gemeente Hilversum hebben wij gewerkt aan visies op de kwaliteiten en waarden voor drie beschermde gezichten. Het zijn gebieden met een grote cultuurhistorische waarde, die ieder een deel van de geschiedenis van Hilversum vertegenwoordigen. Het Noordwestelijk Villagebied is een gebied uit de tweede helft van de negentiende eeuw met veelal royale woningen in een parkachtig stedenbouwkundig plan. Hilversum Zuid stamt uit het begin van de tintigste eeuw en is het gebeid, waar Dudok experimenteerde met woningbouw voor de minst draagkrachtigen. Ook in Hilversum Oostis een aantal complexen volkswoningen ontworpen door Dudok te vinden, maar hier verschuift de opgave in de jaren dertig naar het in goede banen leiden van woningbouw door particuliere ontwikkelaars.
Onze opgave bestond uit het in kaart brengen van de stedenbouwkundige ontwikellingen en het in beeld brengen van de architectuur. Deze zijn gewaardeerd en dienden als basis voor een visie, waarmee kansen en risico’s van ontwikkelingen zijn geduid. Met het benoemen van deelgebieden, ensembles en bebouwingstypen werd het mogelijk richtlijnen op te stellen voor ontwikkelingen.kiosk

Architectuur


Architectuur is voor ons onverbrekelijk verbonden met de programmatische opgave, de locatie, bouwen en gebruiken. Een architectonisch ontwerp is een ontmoeting van een gebouw met zijn omgeving. Bij het ontwerpen wordt door ons samen met de opdrachtgever aan de hand van beelden en schetsen gezocht naar een uitvoerbaar plan, dat aan alle eisen voldoet. Goed luisteren en de juiste vragen stellen zijn volgens ons van groot belang. Een aanprekend gebouw is het resultaat.jongerenhuisvesting den haag

Jongerenhuisvesting Van Limburg Stirumstraat, Den Haag

Stadsvernieuwing moet de Haagse Stationsbuurt omvormen in een levendige wijk, waarin het aangenaam wonen is. Twee panden aan de Van Limburg Stirumstraat hebben plaatsgemaakt voor een statig modern pand. Jongeren- huisvester Intermezzo realiseerde hiermee appartementen voor negentien huurders. Het gebouw is uitgevoerd met dragende wanden in kalkzandsteen en geprefabriceerde vloerelementen. De gemetselde gevel met zijn verticale raampartijen, stucbanden en zinken dakkapellen is een eigentijdse interpretatie van de negentiende eeuwse buurpanden.kinderdagverblijf dikkie dik oudenbosch

Kinderdagverblijf Dikkie Dik, Oudenbosch

Met zijn wat weerbarstige bakstenen muren biedt kinderdagverblijf Dikkie Dik geborgenheid. Het open interieur is landschap op zich, waarin kinderen zich thuis kunnen voelen en de wereld ontdekken vanachter de brede raampartijen. In de materialisering is gekozen voor materialen die hierop aansluiten: ruwe baksteen en verzinkt staal buiten, gebeitst hout en geeltinten binnen. De laagbouw heeft met ramen tot op de grond ook voor de allerkleinsten een directe verbinding met de tuin. Het later bijgeplaatste hoge bouwdeel heeft een eigen gezicht en dient voor oudere kinderen als naschoolse opvang.


welstand alkmaar

Van welstand naar omgevingskwaliteit

Gemeenten hebben de taak te zorgen voor ruimtelijke kwaliteit. Eén van de middelen waar zij gebruik van kunnen maken is het welstandstoezicht, dat gericht is op het uiterlijk van bouwwerken. Nieuwbouwplannen en verbouwingen moeten leiden tot bouwwerken, die op zichzelf en gezien vanuit de omgeving voldoen aan redelijk eisen. Wat deze eisen zijn, valt te vinden in de welstandsnota. In deze nota staan algemene uitgangspunten, criteria voor eenvoudige bouwwerken en richtlijnen voor gebieden. Deze hebben in de regel betrekking op de plaatsing van bouwwerken, de vorm van het bouwvolume, de architectuur, de materialen en de kleuren.

Sinds wij voor Zaanstad de eerste moderne welstandsnota hebben opgesteld, zijn wij constant bezig met het schrijven van nieuw welstandsbeleid. Ondertussen hebben wij voor meer dan vijftig gemeente het welstandsbeleid verzorgd. Daarbij combineren wij oog voor kwaliteit met een praktische insteek. Vanzelfsprekend houden wij daarbij rekening met veranderende omstandigheden, regelvermindering, nieuwe manieren van gebiedsontwikkeling, beeldkwaliteitseisen en wetswijzigingen. Voorp staat, dat het beleid moet aansluiten bij de identiteit van de gemeente. Vanuit die gedachte werken wij naar een gebruiksvriendelijke en effectieve welstandsnota. Gezien onze ervaring met het opstellen van welstandsbeleid van gemeenten zoals Amsterdam, Leiden, Teylingen, Landgraaf, Leerdam, Waalre, Roosendaal en Zaanstad kunnen wij effectief antwoord geven op veranderende vragen.


de schoonheid van amsterdam 2013

De schoonheid van Amsterdam

In 2013 heeft Amsterdam een nieuwe welstandsnota vastgesteld. De vijftien welstandsnota's van de stadsdelen en meer dan tweehonderdvijftig reclamerichtlijnen zijn met ondersteuning door ons bureau vervangen door één overzichtelijke welstandsnota voor de hele stad. De vereenvoudiging maakte deel uit van het programma 'Buitenste binnen', waarin gezocht werd naar het schrappen van regels en bieden van vrijheid zonder kwaliteit te verontachtzamen. Met de nieuwe nota is ook het welstandstoezicht veranderd. Aanvragers kunnen aan de hand van een beperkt aantal regels een plan maken, de commissie kan zo nodig veel makkelijker in overleg treden om een initiatief tot een goed resultaat om te buigen. De door ons verzorgde digitalisering maakt het makkelijk om voor elk adres de benodigde gegevens te vinden. De nieuwe nota is praktisch en heeft voor meer begrip wederzijds gezorgd.
Amsterdam heeft eind 2013 voor het snijden in regels voor bouw en verbouw waaronder de vereenvoudiging van de welstandsnota een nominatie gekregen voor de trofee van 'Nu al eenvoudig beter'.

Twan Jütte
Stedenbouw Erfgoed Architectuur

Mijnbouwstraat 120 | 2628 RX Delft | 015 2853858 | awtj@beeldkwaliteit.nl